Mae'r dudalen hon ar gael yn Saesneg.

Rydym yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth am ddim i'r rhai sydd â chlefyd macwlaidd yng Nghymru, ynghyd â'u teulu a'u ffrindiau, i helpu pobl i gadw eu hannibyniaeth.

Mae ein rheolwyr rhanbarthol sy'n byw yng Nghymru, a'r tîm yn Brif Swyddfa yn darparu ystod o wasanaethau a chefnogaeth i unrhyw un sy'n byw gyda chlefyd macwlaidd. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau ar draws Cymru i ddarparu gwasanaethau lleol.

Ar y dudalen hon:

Cefnogaeth cymheiriaid

Grwpiau cefnogi gofalwyr

Mae ein tîm ar hyn o bryd yn cefnogi 33 o grwpiau wyneb yn wyneb ar draws Cymru a 4 dros y ffôn gyda chymorth eu gwirfoddolwyr. Mae ein grwpiau'n helpu pobl i ennill hyder a chael gwell dealltwriaeth o'u clefyd macwlaidd eu hunain.

I ddod o hyd i grŵp yng Nghymru ewch i dudalen gwe ein grwpiau cefnogi lleol neu gysylltu gyda'n tîm yng Nghymru (manylion cyswllt ar waelod y dudalen we hon).

Pobl Oedran Gwaith a Phobl Ifanc yng Nghymru

Mae pob un o'n grwpiau ar gyfer unrhyw un dros 18 oed. Mae pobl iau a phobl oedran gwaith yn aml yn hoffi dod at ei gilydd a rhannu cefnogaeth cymheiriaid a chlywed am gyngor a gwybodaeth benodol am lesiant, budd-daliadau, cyflogaeth a mynediad i waith. Os hoffech chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, gysylltu ag eraill sy'n rhannu'r diddordebau hyn, cysylltwch â thîm Cymru.

Fel arall, i ddarganfod mwy ewch i'n tudalen we Oedran Gweithio a Phobl Ifanc neu gysylltu gyda Colin Daniels ar 01603 937 449.

Grwpiau penodol i gyflwr ar-lein

Gall unrhyw un yng Nghymru hefyd ymuno â chymuned o bobl ar-lein sydd â'r un math o glefyd macwlaidd. Mae'r grwpiau ar-lein hyn sy'n benodol i gyflwr yn cynnwys:

  • Grŵp oedema macwlaidd diabetig
  • Grŵp dirywiad macwlaidd myopig
  • Dystroffi ffwndws Sorsby
  • Syndrom Charles Bonnet

Am ragor o wybodaeth am grwpiau cysylltwch â'r tîm Cyngor a Gwybodaeth ar 0300 3030 111.

Gwres y Gaeaf

Mae pob galwad yn para awr ac mae'n cynnwys trafodaethau diddorol ac adloniant gan bobl o wahanol feysydd. Maen nhw'n digwydd rhwng Tachwedd a Chwefror bob blwyddyn ac mae croeso i unrhyw un o bob rhan o'r DU ymuno â'r galwadau hyn. I gael gwybod mwy ewch i'n tudalen we Gwres y Gaeaf neu ffoniwch y tîm Gweinyddu Grwpiau ar 01264 560 259.

Freya's mum Anna facing the camera

"Roeddwn i'n teimlo wedi fy ynysu'n llwyr. Ond pan fyddwch chi'n dechrau ymchwilio mae yna gymunedau enfawr o bobl ar gael ar gyfer pob math o gyflyrau gwahanol. Felly roedd hynny'n hyfryd dros ben; roedd cael cwrdd â phobl eraill sy'n mynd drwy'r un profiad â chi yn dda iawn."

Anna

Gwasanaethau cefnogi mewnol

Cyngor a Gwybodaeth

Gall ein tîm o weithwyr proffesiynol cyfeillgar a gwybodus yn ein Pencadlys yn Lloegr ateb cwestiynau a darparu gwybodaeth a chyngor ar unrhyw agwedd o fyw gyda chlefyd macwlaidd. Er nad oes ganddyn nhw gymwysterau meddygol ac na allant roi cyngor meddygol, gallan nhw ddarparu gwybodaeth, arweiniad a chyngor am ddim i unrhyw un sydd wedi'i effeithio gan golli golwg canol y maes, p'un ai chi yw'r person neu ffrind neu aelod o'r teulu.

Gwasanaeth Cwnsela

Mae gennym dîm o gynghorwyr cymwys sydd â phrofiad helaeth o fewn maes colli golwg, naill ai'n bersonol neu'n broffesiynol. Gwasanaeth dros y ffôn yw hwn i unrhyw un sydd wedi cael diagnosis o glefyd macwlaidd. Rydym hefyd yn cynnig yr un gwasanaeth i aelodau teulu'r person, yn y DU neu'n rhyngwladol.

Mentora

Mae siarad gyda rhywun sydd wedi byw drwy rhai o'r anawsterau sy'n gysylltiedig â chlefyd macwlaidd yn gallu bod yn ddefnyddiol. Mae gan y Gymdeithas Facwlaidd 'fentoriaid' gwirfoddol sy'n gallu eich cynghori a'ch cefnogi oherwydd eu profiadau eu hunain o glefyd macwlaidd.

Cyfeillio

Gall ein gwasanaeth cyfeillio dros y ffôn fod yn arbennig o ddefnyddiol os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn methu cyrraedd un o'n cyfarfodydd grwpiau cefnogi ond y byddech yn hoffi siarad gyda rhywun sydd â phrofiad o glefyd macwlaidd.

Cyfeillion Triniaeth

Mae cyfeillion triniaeth yn darparu cefnogaeth dros y ffôn i bobl sy'n bryderus ynghylch eu pigiadau, yn ogystal â rhoi gwybodaeth a chysur hefyd.

Sgiliau i Weld

Cyngor un-i-un ar sut i wneud y gorau o'r golwg sydd gennych er mwyn parhau i wneud y pethau rydych chi'n hoffi eu gwneud.  Cyfuno gwybodaeth ar olwg, chwyddhad, goleuo a thechnegau 'gweld ecsentrig' a 'strategaeth llygad cyson' lle mae hynny'n gweithio i chi.

Cysylltu drwy Dechnoleg

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig cefnogaeth un-i-un dros y ffôn gyda'r dechnoleg rydych chi'n ei defnyddio o gwmpas eich cartref. Mae ein gwirfoddolwyr yn helpu aelodau'r Gymdeithas Facwlaidd i wneud y gorau o'u technoleg megis ffonau clyfar, tabledi, gliniaduron a chyfrifiaduron.

I gael gwybod mwy am unrhyw rai o'r gwasanaethau uchod, ewch i'n tudalen gwe Cefnogaeth i chi neu ffoniwch ein tîm Cyngor a Gwybodaeth ar 0300 3030 111 neu ffoniwch ein tîm yng Nghymru. Mae pob galwad yn gyfrinachol.

Gwasanaethau rhanbarthol

Sight Life

Yn darparu gwasanaethau lleol a chefnogaeth gydol oes er mwyn i bobl ddall a rhannol ddall ar draws y rhan fwyaf o Dde Cymru allu mwynhau bywydau llawn. 

Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru

Mae CDGC yn darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i bobl ddall a rhannol ddall o bob oedran ar draws Gogledd Cymru. Maen nhw'n gweithio i hybu annibyniaeth, dewis a hyder ac yn darparu'r gwasanaethau hanfodol y mae eu haelodau'n dweud sy'n bwysig iddyn nhw.

Sight Cymru

Yn darparu gwasanaethau a chefnogaeth i bobl â cholled golwg yn Ne a Gorllewin Cymru. (Sight Support gynt a chyn hynny Cymdeithas y Deillion Gwent.)

Vision Support

Mae Vision Support yn elusen uchel ei pharch yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Maen nhw'n darparu gwasanaethau sy'n canoli ar y person sy'n cwrdd ag anghenion oedolion a phlant sydd â nam ar y golwg yn Siroedd Wrecsam, y Fflint, Dinbych a Chonwy.

Arbenigwyr Adferiad Golwg

Yn darparu asesiad, hyfforddiant a chyngor arbenigol i unigolion â nam ar y golwg i gynyddu eu gwybodaeth, eu sgiliau a'u hannibyniaeth. I ddod o hyd i'ch Arbenigwr Adferiad lleol ewch i'r porth Gwybodaeth Persbectif.

Swyddog Cyswllt Clinig Llygaid (ECLO)

Mae ECLO yn gweithredu fel pont bwysig rhwng gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ac maen nhw'n ganolog i gefnogaeth a llesiant cleifion mewn clinigau llygaid. Maen nhw hefyd yn helpu i rwystro colli golwg gocheladwy drwy siarad am driniaethau a helpu pobl i ddeall eu meddyginiaeth os oes angen. I ddod o hyd i'ch Swyddog Cyswllt Clinig Llygaid lleol ewch i'r porth Gwybodaeth Persbectif.

Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru

Os oes gennych chi nam ar y golwg neu olwg gwan yn barod, neu os ydych wedi eich cofrestru fel rhywun â nam ar y golwg neu nam difrifol ar y golwg gall Optegydd/Optometrydd achrededig sydd wedi'i hyfforddi'n benodol eich helpu i wneud y gorau o'r golwg sydd gennych chi. I ddod o hyd i'ch Optometrydd Golwg Gwan lleol defnyddiwch borth Gwybodaeth Persbectif Gwasanaeth Gofal Llygaid Cymru.

Digwyddiadau'r Gymdeithas Facwlaidd yng Nghymru

Digwyddiadau Gwybodaeth i Gleifion

Mae ein tîm yn datblygu ac yn rhedeg digwyddiadau ar gyfer y Gymdeithas Facwlaidd megis Digwyddiadau Gwybodaeth i Gleifion. Mae'r digwyddiadau hyn yn dod â chleifion at ei gilydd yn eu hardaloedd ynghyd â gweithwyr proffesiynol lleol gan roi cyfle i bobl holi clinigwyr, ECLO, nyrsys neu ROVI. Cysylltwch â thîm Cymru am ragor o wybodaeth. Mae'r tîm hefyd yn mynychu amryw o ddigwyddiadau a chynadleddau ar golli golwg ar draws Cymru.

Gweminarau My Macular and Me    

Bob mis mae'r Gymdeithas Facwlaidd hefyd yn cynnal dau weminar My Macular and Me i ddod â chi'n agosach at yr arbenigwyr a chlywed am y diweddaraf o ran triniaethau ac ymchwil. Gallu unrhyw un yng Nghymru ac ar draws gweddill y DU ymuno â'r digwyddiadau hyn. I ddysgu mwy ewch i'n Tudalen we gweminarau neu ffoniwch ein tîm Cyngor a Gwybodaeth ar 0300 3030 111.

Cynhadledd Clefyd Macwlaidd

Mae ein Cynhadledd Flynyddol a'n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael eu cynnal ar-lein ac yn agored i bawb yng Nghymru ac ar draws gweddill y DU. Mae'r digwyddiad yn cynnwys sesiynau penodol ar gyfer y rhai sydd â dirywiad macwlaidd sy'n gysylltiedig ag oed (AMD), clefydau retina etifeddol ac o oedran gwaith, ac mae sesiwn 'My Macular and Me' ar gyfer rhai sydd newydd gael diagnosis, eu teulu a'u ffrindiau. Mae'n gyfle i glywed am y datblygiadau diweddaraf ar driniaethau ac ymchwil. I gael gwybod mwy ewch i dudalen gwe ein Cynhadledd Clefyd Macwlaidd.

Gweithio gyda llunwyr polisi yng Nghymru

Fforwm Golwg Cymru

Pwrpas y Fforwm yw bod sefydliadau sy'n cynrychioli pobl sydd â cholled golwg yn dod at ei gilydd i rannu, trafod ac amlinellu rhaglenni gwaith a blaenoriaethau i wella cydweithio a lleihau dyblygu i wneud y gorau o'n cyrhaeddiad a'n heffaith ar y cyd.

Mae'r Fforwm yn blatfform i rannu gwybodaeth, arfer da ac arbenigedd yn ogystal ag ymgynghori ac adnabod cyfleoedd i gefnogi cynllunio gwasanaethau ac ymgyrchoedd.

Grwpiau Cydweithredol Gofal Llygaid

Mae gan bob bwrdd iechyd yng Nghymru Grŵp Cydweithredol Gofal Llygaid. Mae'r grwpiau hyn wedi cael eu sefydlu i fonitro perfformiad gwasanaethau gofal llygaid a'u nod yw gwrando a dysgu gan adborth a chanlyniadau cleifion. Mae gan Fforwm Golwg Cymru, sy'n cynnwys elusennau colli golwg lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yng Nghymru, gynrychiolwyr ar bob grŵp.

Grŵp Ymgynghorol Golwg Gwan

Is-grŵp yw hwn sy'n adrodd i Gydbwyllgor Gwasanaeth Gofal Llygaid Cymru. Swyddogaeth y Grŵp yw cynghori Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru (LVSW) gan roi sylw arbennig i osod a gwella'r safonau ar gyfer gwasanaeth golwg gwan o ansawdd uchel i unigolion o bob oed yng Nghymru.

Three supporters chatting and smiling

Aelodaeth o'r Gymdeithas Facwlaidd

Does dim rhaid i chi wyneb clefyd macwlaidd ar eich pen eich hun yng Nghymru; gall unrhyw un ymuno â'n cymuned yn y Gymdeithas Facwlaidd, a byddwn yn eich helpu chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod gyda chyngor a chefnogaeth arbenigol.

Am ragor o wybodaeth am aelodaeth gweler ein tudalen we Aelodaeth.

Group picture of some volunteers in yellow t-shirts

Gwirfoddoli yng Nghymru

Fyddai gennych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, ddiddordeb mewn gwirfoddoli i'r Gymdeithas Facwlaidd yng Nghymru? Cysylltwch â Thîm Cymru; mae gennym lu o gyfleoedd i chi ddewis o'u plith, felly ffoniwch ni a byddwn yn hapus i drafod ein holl rolau gyda chi.

Researcher in laboratory looking into microscope

Ymchwil y Gymdeithas Facwlaidd yng Nghymru

Rydyn ni eisiau cael gwared ar yr ofn a'r ynysu yn sgil clefyd macwlaidd i bawb yng Nghymru drwy gyllido ymchwil i ganfod triniaethau newydd a gwell, ac i ganfod gwellhad un diwrnod. Rydyn ni'n darparu gwybodaeth ar driniaethau newydd, ymchwil glinigol a llawer mwy.

I gael gwybod mwy ewch i'n Tudalen we Ymchwil.

Radia family step challenge

Codi arian yng Nghymru

Hoffech chi godi arian i helpu Curo Clefyd Macwlaidd yng Nghymru?  Byddwch yn helpu i gyllido ymchwil i ganfod gwellhad yn gynt ac i helpu cefnogi'r rhai sy'n byw gyda chlefyd macwlaidd heddiw. Fedrwn ni ddim gwneud hyn heboch chi, a gyda'n gilydd fedrwn ni ddim methu.

Mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan. Mae ein tîm codi arian cymunedol yma i'ch cefnogi holl ffordd. Gallwch gysylltu â'r tîm ar e-bost: community@macularsociety.org neu ffoniwch 01264 560 222.

 

Manylion cyswllt ar gyfer ein tîm yng Nghymru:

Adele Francis – Uwch Reolwr Rhanbarthol dros Gymru
Marian Williams – Rheolwr Rhanbarthol Gogledd Cymru

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â grwpiau, cysylltwch â groupsadmin@macularsociety.org neu ffoniwch 01264 560 259. Ar gyfer pob ymholiad arall, ffoniwch ein Tîm Cyngor a Gwybodaeth ar 0300 3030 111.

I gysylltu â'r tîm yn LloegrGogledd Iwerddon, a'r Alban gweler y tudalennau perthnasol.

People laughing

Ein gwaith mewn rhanbarthau eraill link arrow

Rydym yn falch i fod â staff wedi'u lleoli o gwmpas y DU er mwyn rhoi cefnogaeth leol i chi; yn cynnwys rheolwyr rhanbarthol, cydlynwyr cefnogaeth cymheiriaid a thîm gweinyddu grwpiau sy'n gweithio o'n pencadlys yn Andover.

Friendly support

Cefnogaeth i chi link arrow

Rydym yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth am ddim i'r rhai sydd â chlefyd macwlaidd, ynghyd â'u teulu a'u ffrindiau, i helpu pobl i gadw eu hannibyniaeth.

Community Fund Wales

Hoffem ddiolch i Gronfeydd Cymunedol y Loteri Genedlaethol a holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, am gefnogi ein gwasanaethau yng Nghymru, Gogledd Iwerddon, a'r Alban.